• این رقم پارتنوکارپیک(100%گل ها ماده) میباشد.
  • تک گل است.
  • بوته ای قوی با میانگره های کوتاه دارد.
  • با مقاومت به بیماری های ویروس موزائیک خیار (CMV) و ویروس زردی بین رگبرگی(CVYV)
  • رنگ میوه سبز تیره میباشد.
  • طول میوه در حدود 12-14 سانتی متر است.
  • دارای خارهای یکنواخت میباشد.
  • زودرس است.
  • مناسب برای کشت در فصل بهار، تابستان و نیز پاییز است.