• این رقم استاندارد میباشد
  • مناسب برای کشت در فصل اصلی
  • ضخامت پوست میوه یکنواخت
  • مناسب حمل و نقل برای مسافت‌های طولانی
  • وزن میوه حدوداٌ بین 14 تا 16 کیلوگرم
  •  خطوط روی پوست سبز تیره تا سبز روشن
  • نسبتا مقاوم  به آنتراکنوز و فوزاریوم
  • بسته بندی قوطی 500 گرمی
  • قیمت درج شده برای یک قوطی میباشد