گوجه فرنگی گلخانه ای آراگونF1 پاکت1000عددی

  • از خانواده گوجه فرنگی کاپیتان و بسیار شبیه به آن
  • بسیار مقاوم به بیماری های: ویروس موزائیک گوجه فرنگی (TOMV) , پژمردگی ورتیسیلومی (Va , Vd) , بوته میری فوزاریومی (FOL 0 , 1)
  • مقاومت نسبی به ویروس پیچیدگی و زردی برگ گوجه فرنگی (TYLCV)
  •  بوته ای خیلی قوی و بسیار زودرس
  • وزن میوه  تقریبا 180تا200 گرم
  • مقاوم به خشکی، سرما و گرما
  • رنگ میوه قرمز خوش رنگ و بازار پسندی بالا
  • تعداد ۸-۶ میوه در هر خوشه
  • میوه گرد و بافت سفت
دسته: ,