• گیاهی با باردهی متوسط و میانگره های کوتاه
  • میان گل(2تا3 میوه در هر بند)
  • رنگ میوه نسبتا تیره
  • طول میوه به اندازه17تا18 سانتی متر با نسبت LD خوب
  • مناسب کشت در فصل های بهار , تابستان و اوایل پاییز
  • بازار پسندی بسیار خوب
  • ضد ویروس و مقاوم به خراش
  • (CCU,WMV,ZYMV,PRSV,CVYV)
  • مقاومت نسبی به (CMV,SF)
  • میوه های یک شکل