• پارتنوکارپ(تمامی گل ها گل ماده میباشد)
  • تک گل
  • تیپ محصول بیت آلف
  • بوته ای نسبتا قوی و پر شاخ وبرگ با پوشش مناسب
  • مقاومت به انواع بیماری های:ویروس موزائیک خیار (CMV) و ویروس زردی بین رگبرگی(CVYV)
  • رنگ میوه سبز تیره براق
  • طول میوه به اندازه16-18 سانتی متر
  • میوه ای سیلندری شیاردار
  • بسیار زودرس و بافت سفت 
  • مناسب کشت در فصل اصلی (کشت بهاره)